İş Fikirleri

Veteriner Kliniği Açmak: Maliyeti 2022 & Şartları

Veteriner kliniği açmak mı istiyorsunuz? Bu yazımızda veteriner kliniği açmak ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Yazımızın büyük bölümü ”Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği” hükümlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Özellikle veteriner kliniği açmak için gerekli şartlar, veteriner kliniği açma şartları gibi konularda yönetmelik hükümlerine oldukça dikkat etmek gerekiyor. Veteriner kliniği açma maliyeti 2021, veteriner kliniği açmak ne kadar, veteriner kliniği açmak karlı mı, veteriner kliniği açmak maliyeti gibi konularda ise piyasa koşulları araştırılmış ve gerekli bilgiler derlenerek sizlerle paylaşılmıştır.

Yazımızı inceleyerek veteriner kliniği iş fikrine yönelik şartlar, maliyet, karlılık gibi konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Veteriner kliniği nedir?

Veteriner kliniği, bir nevi hayvan hastanesidir. Veteriner klinikleri, özel işletmelerdir. Mevzuatta veteriner klinikleri 2’ye ayrılmıştır: Muayenehane ve Poliklinik.

Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler tarafından açılmış iş yerini ifade etmektedir.

Poliklinik: En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü ifade etmektedir.

Muayenehane ve poliklinik farklı yapılardır. Bu nedenle, her ikisinin de açma şartları farklıdır. İlerleyen kısımlarda her ikisi içinde açma şartlarını sizlerle paylaşacağız.

Karlı İş Fikri: Pet Shop Açmak Ne Kadar Kazandırır?

Veteriner kliniği açmak karlı mı?

Günümüzde veteriner kliniği açmak oldukça mantıklı ve karlı bir iş fikri olarak karşımızda durmaktadır. Gün geçtikçe insanların hayvan sevgisi ve hayvanlara olan ilgisi artmaktadır. Geçmişten günümüze insanoğlunun evcil hayvanlara olan ilgisi artarak devam etmektedir.

Hayvanların da tıpki insanlar gibi bakım ve tedaviye ihtiyaçları bulunabilmektedir. Evcil hayvan sahipleri; çeşitli hastalıklar, rahatsızlıklar, sakatlıklar ve rutin kontroller nedeniyle veteriner kliniklere ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için de veteriner klinikleri büyük önem taşımaktadır. Dünya döndükçe veteriner kliniklerine olan talep hiç bir zaman bitmeyecektir.

Veteriner klinikleri oldukça kazançlı ve karlı bir iş modeline sahiptir. Emek ve hizmet yoğun bir sektör olması nedeniyle kar marjı oldukça yüksektir.

Farklı İş Fikri: Köpek Çiftliği Kurmak Kazandırır mı?

Veteriner kliniği ne kadar kazandırır?

Poliklinik olarak ifade ettiğimiz tam teşekküllü veteriner klinikleri, aylık 100.000 TL üzeri kazanç elde edebilmektedir. Muayenehaneler ise aylık 20.000 TL üzerinde kazanç elde edebilmektedir.

Veteriner kliniklerinin kazancını belirleyen en önemli neden klinik popülaritesidir. Yeni açılan bir klinikten ziyade uzun yıllar hizmet veren bir kliniğin kazancı çok daha yüksek olacaktır.

Kazançlı İş Fikri: Arıcılık Karlı mı?

Veteriner kliniği açma şartları 2022 nelerdir?

Veteriner kliniğinizi muayenehane ve poliklinik olmak üzere açabilirsiniz. Her ikisinin kuruluş şartları farklıdır. Bu nedenle, ilk olarak buna karar vermelisiniz. Muayenehane ve poliklinik olmak üzere konuyu ayrı ayrı ele alacağız.

https://www.youtube.com/watch?v=WLtwdWaYWMk

Veteriner muayenehane açma şartları

Veteriner muayenehanesi açmak istiyorsanız, aşağıda yer alan şartları sağlamalısınız.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.
 • Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak.
 • 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

Muayenehane bir veteriner hekim tarafından açabileceği gibi, aşağıdaki şartları yerine getirmek şartıyla en fazla üç veteriner hekim tarafından da açılabilmektedir.

 • Muayenehane ruhsatı almış bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla iki veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
 • Bir araya gelmiş en fazla üç veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı alabilirler. Bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

Özetleyecek olursak, muayenehane açabilmek için veteriner fakültesi mezunu olmanız yeterlidir. Veteriner fakültesi mezunu iseniz aşağıdaki işlemler ile veteriner kliniğinizi açabilirsiniz.

Veteriner muayenehane başvurusu nasıl yapılır?

Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekim veya veteriner hekimler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
 • Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
 • T.C. kimlik numarası beyanı.
 • İkişer adet fotoğraf.
 • Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi.
 • Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan oda kayıt belgesinin aslı veya il müdürlüğü yetkililerince onaylı sureti.
 • İkametgâh adresi beyanı.

Yukarıda yer alan belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/ hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenecektir. İnceleme sonrası başvurunun onaylanması durumunda ruhsat verilecektir.

Mutlaka Okumalısın! Noter Nasıl Olunur?

Veteriner poliklinik açma şartları

Veteriner kliniğinizi bir poliklinik olarak açmayı düşünüyorsanız, aşağıdaki şartları sağlamalısınız.

 • Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Polikliniği açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.
 • Bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

Bu hükümlere göre bir araya gelerek poliklinik açacak veteriner hekimlerin, aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.
 • Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak.
 • 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunmaktadır. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin sorumlu yöneticisi görevini üstlenebilmektedir.

Veteriner polikliniği başvurusu nasıl yapılır?

Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini belirten, sorumlu yönetici bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kopyası.
 • Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kopyası.
 • İkişer adet vesikalık fotoğraf.
 • T.C. kimlik numarası beyanı.
 • İkametgâh adresi beyanı.
 • Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları oda kayıt belgesi.
 • Polikliniğe ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
 • Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış ve bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme.
 • Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.
 • Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda beyanı.
 • Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak çalışacağına dair sözleşme.
 • Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

Yukarıda yer alan belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/ hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda uygun bulunan polikliniğe, il müdürlüğünce ruhsat verilmektedir.

Veteriner kliniği açma maliyeti 2022 ne kadar?

Veteriner kliniği açma maliyeti, açacağınız kliniğin kapasitesine ve konseptine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Hangi makineleri kullanacaksınız? Ne tür bir dekorasyon yapacaksınız? Tadilat işlemleri ne boyutta olacak? Tüm bu soruların cevabına göre maliyet değişecektir. Veteriner kliniği açma maliyeti, 300.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişebilmektedir. Veteriner kliniği açmak ne kadar sorusunun net bir yanıtını vermek mümkün değildir.

Yönetmelik

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu