İş Fikirleri

Kreş Açmak için Gerekli Şartlar & Maliyeti 2022

Kreş açmak için gerekli şartlar 2022 yılında nelerdir? Kreş nasıl açılır? Kreş açma maliyeti 2022 ne kadar? Bu iş fikri mantıklı ve karlı mı? Kreş açmak ne kadar kazandırır? Anaokulu açmak için aranan şartlar hangileridir? Kreş yönetmeliği 2022 hangi maddelerden oluşmaktadır? Kreş açmak için diploma gerekli mi? Gerekli malzemeler nelerdir? Kreş müdürü olma şartları nelerdir? Kreş açmak için kredi veren bankalar hangileridir?

Yukarıda yer alan tüm soruların yanıtları, bu içeriğimizde! Siz de bu iş fikri ile ilgili araştırmalar yapıyorsanız bu içeriğimiz, tam olarak aklınıza takılan tüm hususlara açıklık getirecektir.

Kreş açmak için gerekli şartlar 2022 nelerdir?

Kreş açma iş fikri, günümüz dünyasının en popüler iş fikirlerinden birisidir. Günümüzde anne ve babanın çalıştığı ailelerin sayısının artmasıyla birlikte kreşler, oldukça talep edilir merkezler haline gelmiştir.

Aileler tarafından kreşlere olan talep ve sektörün karlılığı, bu iş fikri hakkındaki araştırmaları hızlandırmıştır.

Öncelikle kimler kreş açabilir, kreş açmak için gerekli şartlar nelerdir, bu soruların cevaplarını burada vermeye çalışacağım. Bu nedenle, kreş açma maliyeti ve kreş açmak ne kadar kazandırır sorularını şimdilik bir kenara bırakıyorum. Daha sonra değineceğim.

Öncelikle, kreş açmak için aranan şartlar nelerdir, bir göz atalım.

Şart 1: Kimler kreş açabilir ya da bir kreşi devir alabilir?

Kreş yönetmeliği 2020, bu konuda gerekli şartları ifade etmektedir. Buna göre, kreş açabilecek ya da bir kreşi devir alabilecek kişilerin taşıması gereken şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Yukarıda yer alan hususlar, kreş açmak için diploma gerekli mi, sorusunun da yanıtını içeriyor.

En az ilkokul mezunu olan herkes, kreş açabilmekte ya da açılmış olan bir kreşi devir alabilmektedir. Bu konuda şartların oldukça geniş ve esnek olduğunu ifade edebiliriz.

Ancak kreş müdürü olma şartları ile kreş açma şartlarını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çünkü her iki husus, tamamen birbirinden farklı konulardır.

Şart 2: Kreş açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Kreş açabilmeniz için gerekli belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir. Gerekli evrakları temin etmeden kreş açabilmeniz mümkün değildir. Bu nedenle, bu belgeler oldukça önemlidir.

Gerekli belgeleri, 2’ye ayırmamız gerekiyor:

 • Başvuru sahibi ile ilgili belgeler
 • Kreşin açılacağı bina ile ilgili belgeleri

Başvuru sahibi ile ilgili gerekli belgeler:

 • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
 • Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.

Kreş binası ile ilgili gerekli belgeler:

 • Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden (Ek ibare:RG-8/9/2016-29825)veyahut yetkili serbest proje bürolarından ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
 • Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
 • Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
 • Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,(
 • Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
 • Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
 • Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
 • Numarataj belgesi.

Bu belgeler teslim edildikten sonra gerekli incelemeler, yetkili makamlarca yapılacaktır.

Şart 3: Açılış izin belgesi nedir? Nasıl alınır?

Kreşin faaliyete geçilebilmesi için açılış izin belgesi almak gerekmektedir. Açılış izin belgesi ile ilgili prosedürler, şu şekilde ifade edilmiştir:

 • Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, kurucu tarafından gerekli evraklar, ikişer adetdosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere il müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Belirtilen süre içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kurucuların dosyaları iade edilir.
 • Kurucu tarafından teslim edilen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması ve il müdürlüğünce düzenlenen bina durum değerlendirme raporu ile inceleme raporunda olumlu kanaat bildirilmesi halinde; il müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile kuruluş hizmete açılır. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri il müdürlüğünde kalır; diğeri ise  Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında teslim edilir.
 • Açılış İzin Belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır.
 • Açılış İzin Belgesi verilen ya da devir veya nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde il müdürlüğü tarafından, o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir.
 • Aynı kurucu tarafından yeni bir şubenin açılması halinde, yeni kuruluş açılışındaki gibi işlem yapılır. Her yeni şube için ayrı kuruluş müdürü ve personel istihdamı zorunludur.

Şart 4: Kreş binası nasıl olmalıdır?

Her bina, kreş binası olamaz.

Kreş olarak kullanabileceğiniz binanın, Kreş Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uygun olması şarttır.

Eğer kreş binası, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmazsa, açılış izin belgesi alamazsınız.

Peki ama kreş binası nasıl olmalıdır?

Bu sorunun en doğru ve net cevabını burada bulabilirsiniz.

Kreş açmak ile ilgili prosedürler, sizin için ağır gelmiş olabilir. Bu nedenle, size düşük sermaye ile açabileceğiniz bir iş fikri önermek istiyorum. Bu iş fikrine https://parahayali.com/bebek-spa-merkezi-acma-maliyeti/bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kreş müdürü/sorumlu müdür olma şartları nelerdir?

Kreş müdürü olma şartları, aynı yönetmelikte düzenlenmiştir. Sorumlu müdür olabilmek için aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmanız gerekmektedir.

 • Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
 • Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
 • Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.
 • Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

Kreş açma maliyeti 2022 ne kadar?

Kreş açma maliyeti, birçok değişkene göre farklılık gösterebilmektedir.

Kreş binası kira mı olacak, size mi ait? Tadilat ve benzeri konular çok fazla olacak mı? Kaç personel istihdam edeceksiniz? Satın alınacak ekipmanlar ve kreş malzemelerinin kalitesi ne olacak? Bunun gibi sorulara vereceğiniz cevaplar, kreş açma maliyetini bize gösterecektir.

Tahmini olarak kreş açma maliyetinden bahsetmeye çalışacağız. Çünkü her girişimcinin aklındaki proje fikri, farklılık gösterebilmektedir. 2020 yılı itibariyle 400.000 TL ile 1.000.000 TL arasında kreş açma maliyeti söz konusu olabilmektedir.

En az 400.000 TL sermayenizin olmasını gerektiğini söyleyebiliriz.

Tam da bu konuda bir yönlendirme yapmak istiyorum. Eğer asgari yatırım tutarı şartını sağlarsanız, Yatırım Teşvik Belgesi alarak kreş açabilir ve teşviklerden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda kreş açmak için kredi veren bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Tüm detaylar için https://parahayali.com/kres-acmak-icin-devlet-destegi/bağlantısını ziyaret edebilirsin

Kreş açmak karlı mı? Ne kadar kazandırır?

Günümüz şartlarında kreş açma iş fikrinin oldukça karlı bir sektör olduğunu ifade edebiliriz.

Doğru bir iş planı ile sektöre adım atmanız durumunda kazanmama gibi bir durumunuz söz konusu olmayacaktır. Ancak kreş açacağınız bölgenin doğru bir bölge olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

İstihdam edeceğiniz personellerin sektöre uygun ve tecrübeli kişilerden olmasına da özen göstermelisiniz.

Çocuk kapasitesine ve bölgenize göre değişmekle birlikte ortalama bir kreş aylık 10.000 TL ile 50.000 TL arasında net kazanç elde edebilmektedir.

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu