İş Fikirleri

Kaymakam Nasıl Olunur 2021? Şartları & Maaşı

Bu makalemizde sizlere kaymakamlık mesleğine dair tüm bilgileri sunmaya çalıştık. Kaymakamlık nedir? Kaymakam ne iş yapar? Kaymakam olma şartları 2021 nelerdir? Kaymakam nasıl olunur 2021? Kaymakamlık maaşı ne kadardır? Kaymakam nasıl olunur görevleri nelerdir? Kaymakam adaylarına tavsiyeler nelerdir? Daha birçok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

İlçede hükümetin temsilcisi konumunda yer alan kaymakamlık makamı, en prestijli mesleklerin arasında yer almaktadır. Saygınlık ve toplumsal algı açısından en itibarlı mesleklerden birisi olarak kabul edilen kaymakamlık, birçok açıdan cazip bir makamdır. Bu nedenle, diyebilir ki kaymakamlık birçok kişinin hayallerindeki meslektir. Son yıllarda kaymakam olma şartlarının esnetilmesiyle birçok üniversite mezunu, nihai hedef olarak kendisine kaymakamlık mesleğini belirlemiştir.

Son düzenlemeler ile artık sadece iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve siyasal bilgiler fakültesi mezunları kaymakam olmuyor, aynı zamanda sosyoloji, psikoloji ve halkla ilişkiler mezunları da kaymakam olabilme şansına sahip olmuştur. Eğer mühendislik, tarih veya sosyal bilimler fakültesi mezunu iseniz yukarıdaki bölümlerden birinde yüksek lisans yapmış olsanız dahi kaymakamlık sınavlarına katılma şansı yakalayabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, kaymakamlık mesleğine dair tüm bilinmeyen hususları açıklamaya başlayalım.

Kaymakamlık nedir?

İlçede hükümetin temsilcisi olan kaymakam, ilçenin genel idaresinden sorumlu ilçenin en büyük mülki amiridir.

Kazancı Yüksek İş Fikri: Noter Nasıl Olunur?

Kaymakamın görevleri nelerdir?

Kaymakamın birçok görev ve yetkisi bulunmaktadır. Bu görev ve yetkiler, mevzuatta detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Kaymakamın yetkili olduğu ilçede görevlerini madde madde açıklayalım. Valilikten gelen emir ve talimatları yerine getirir.

Kaymakam görevleri

 • Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir.
 • Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur.
 • Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.
 • Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir. 
 • Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
 • Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
 • Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla görevlidirler.
 • Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.

Karlı Fikir: Youtube Para Kazanma

Kaymakam nasıl olunur?

Kaymakam nasıl olunur sorusu, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ya da üniversiteden mezun olanlar tarafından cevabı merak edilen sorular arasındadır. Kaymakam nasıl olunur sorusunu üç farklı başlıkta ele almak gerekiyor. Kaymakam nasıl olunur sorusunu bu üç başlıkta ele aldığımızda daha sistematik bir şekilde konuyu açıklamış olacağız.

Kaymakam nasıl olunur 2021?

Kaymakam nasıl olunur sorunu üç adımda ele alacağız. Bu adımların ilki şartlar kısmıdır. Eğer kaymakam adayı olma şartlarını sağlayamazsınız, sınavlara giremezsiniz. İkinci adım, test sınavı aşamasıdır. ÖSYM’nin yaptığı bu sınava çok iyi hazırlanmalısınız. Mülakata alınacak kaymakam adayının 4 katı kadar kişi çağrılıyor. Ve son aşama sözlü mülakat aşamasıdır. Bu aşama en önemlisi. Sınavda ne kadar başarılı olursanız olun, hem yazılı sınavda hem sözlü sınavda tüm sorulara doğru cevap vermiş olsanız dahi elenebilirsiniz.

 1. Kaymakam olma şartları 2021
 2. Kaymakamlık adaylığı sınavı (ÖSYM tarafından yapılan test sınavı)
 3. Kaymakamlık mülakat sınavı (T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınavı)

Tavsiye Makale: Anket Doldurarak Para Kazanma

Kaymakam olma şartları 2021 nelerdir?

Kaymakam olma şartları 2021 yılında da geçerliliğini koruyor. Kaymakam olma şartları, açık bir şekilde belirtilmiştir. Özet geçmek gerekirse, aşağıda da belirttiğimiz üzere ilgili fakülte mezunu olmak en temel şart. 35 yaşını doldurmamış olmak da ikinci önemli şart olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siciliniz de temizse sadece geriye test ve sözlü sınavlarında başarılı olmak kalıyor.

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin
en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası
ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu
bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kaymakam adaylığı sınavı

Kaymakam adaylığı sınavına girebilmeniz için yukarıdaki yer verdiğimiz şartları sağlamalısınız. Kaymakam adaylığı sınavını ÖSYM test şeklinde yapmaktadır. Herhangi bir KPSS puanı şartı bulunmamaktadır. KPSS’ye girin ya da girmeyin, şartları sağlıyorsanız kaymakam adalığı sınavına başvuru yapabilirsiniz.

Her zaman ve sürekli bir şekilde sınav ilanı verilmiyor. İhtiyaca göre yılın belirli zamanlarında sınava 2-3 ay kala sınav ilanı duyuruluyor. Eğer hedefiniz kaymakamlıksa ilan verilmesini beklemeden sınava hazırlanmaya başlamalısınız.

Çoktan seçmeli test sınav konuları şu şekilde olmaktadır:

 • Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır. Toplam soru sayısı 100’dür.
 • Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
 • Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Parantez içinde belirtilen sayılar ilgili konudaki soru sayısıdır. Konu ağırlıklarına bu sayede hesaplayabilir, çalışma stratejinizi bu dağılıma göre belirleyebilirsiniz.

Bu sınavdan başarılı olmalısınız. Aksi takdirde sözlü sınava katılmaya hak kazanamazsınız. Başarı kıstası ise sınavdan en az 70 puan almak ve sıralamanızın kaç kaymakam adayı alınacaksa 4 katı içerisinde olmaktır. 70 puan alsanız dahi sıralamanız kötü olursa sözlü sınava katılmaya hak kazanamazsınız. Bir örnek ile açıklayalım.

Örneğin;

100 kaymakam adayı alınacaksa, sınav sıralamanızın ilk 400’de olması gerekiyor. 80 puan dahi almış olsanız, sıralamanız ilk 400’de yer almıyorsa sözlü sınava katılamazsınız.

Tavsiye Makale: Emlak Ofisi Açma Maliyeti

Kaymakamlık mülakat sınavı

Kaymakamlık mülakat sınavı, İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılmaktadır. Yaklaşık 10-20 dk bir süre içerisinde size çeşitli sorular yöneltiyorlar. Bu soruların cevabından çok kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, konuşma tarzınız, görünümünüz, hitap şekliniz vb. unsurlar puanlanıyor. Aklınıza gelebilecek her türlü konudan soru ile muhattap olabilirsiniz. Sorulara vereceğiniz cevaplar ile genel kültür ve analitik zekanız değerlendirilecektir.

Bir de referans konusu var. Mülakata giren adaylar arasında kıyasıya bir referans yarışı başlar. Neredeyse her aday, kendilerine doğru referansları bulmaya çalışır ve bunu Bakanlığın yetkili birimlerine iletmeye çalışır. Bu durum, tamaman kağıt üzerinde yazmayan kurallardır. Eğer mülakat aşamasına geldiyseniz, size referans olabilecek saygın kişileri bulmalısınız. Aksi takdirde, ne kadar başarılı olursanız olun, mülakat sonrası hayal kırıklığı ile karşılaşabilirsiniz.

Kaymakam adayı olarak göreve başlama nasıl olur?

Tüm sınavları başarıyla geçtiyseniz, artık kaymakam adayı olarak göreve başlama, eğitim ve staj prosedürü başlar. Kaymakam adayı olmaya hak kazandığınızda Bakanlık aşağıdaki belgeleri sizden talep edecektir.

 • 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 • Adli Sicil Kaydınızın bulunmadığına dair belge
 • Diploma veya mezun olduğunuzu gösteren belgenin fotokopisi
 • TC kimlik fotokopisi
 • Askerlik durumunuzu gösterir belge
 • Yurdun her bölgesinde görev almasına engeli olmadığına dair yazılı beyan
 • Öz Geçmiş

Belgeleri teslim ettikten sonra 4 adet il tercihinde bulunuyorsunuz. Bu tercihlerden birisi de olabilir, bambaşka bir şehre de atamanız yapılabilir.

Bu süreçte staj programınız devreye girecektir. Staj programı aşağıda gibi olacaktır.

 • İl Merkez Stajı 2 ay
 • Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
 • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
 • Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay
 • Yurtdışı Stajı 12 ay
 • Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay
 • Kaymakamlık Kursu 4 ay

Kaymakam adayı olduktan sonra Kaymakam Adaylığı Yönetmeliği‘ni iyi bir şekilde incelemelisiniz.

Kaymakam maaşı 2021 ne kadar oldu?

2021 yılında 1.sınıf bir kaymakam 13.500 TL maaş almaktadır. Kaymakam adaylarının maaşları bu tutarın çok altında kalsa da kademeniz yükseldikçe maaşınız bu tutarlara yaklaşacak ve gelecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu