İş Fikirleri

Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Şartlar 2021

Döviz bürosu açmak için gerekli şartları 2021 yılı itibariyle zorlaştı. Ancak döviz bürosu iş fikrinin oldukça karlı bir iş fikri olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Döviz bürosu açmak için gerekli sermaye size çok fazla gelebilir ama sektör karlılığı, bu sermaye değecek düzeyde diyebiliriz. Ülkemizde gerek turist yoğunluğu gerekse dövize olan ilgi düşünüldüğünde yeterli sermaye söz konusu ise kesinlikle döviz bürosu açarak mantıklı bir iş fikrini hayata geçirebilirsiniz. Yazımızda şu soruların yanıtlarını bulabileceksiniz: Döviz bürosu açmak için gerekli şartlar nelerdir? B grubu döviz bürosu açmak mantıklı mı? Döviz bürosu ne kadar kazandırır? Döviz bürosu açmak için nereye başvurulur? Yetkisiz döviz alım satımı cezası ne kadar? Döviz bürosu nasıl para kazanır? Döviz bürosu açmak için sermaye miktarı ne kadar? Döviz bürosu açma maliyeti ne kadar? Döviz bürosu nasıl açılır 2021? Döviz bürosu açma teminatı ne kadar?

Döviz bürosu açmak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızı inceleyerek aklınıza takılan soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Döviz bürosu açmak için gerekli şartlar 2021 nelerdir?

Döviz bürosu açma şartları 2021 yılında oldukça zor bir hal aldı, diyebiliriz. Yeni düzenlemeler ile birlikte döviz büroları iki gruba ayrıldı. A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılan döviz büroları için şartlar da değişti.

Peki ama nedir bu A grubu ve B grubu döviz büroları?

A grubu döviz bürosu açmak ve şartları

A grubu döviz bürolarının faaliyetleri, B grubu döviz bürolarına göre daha geniştir. B grubu döviz bürolarının yürüttüğü tüm faaliyetleri yapabilen A grubu döviz büroları, B grubundan farklı olarak aşağıdaki faaliyetleri de yürütebilirler. Aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyecekseniz, doğrudan B grubu döviz bürosu açmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü B grubu için talep edilen teminat tutarları daha düşüktür.

 • Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.
 • Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.
 • Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek.
 • Bakanlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
 • Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak.
 • Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Bakanlıktan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek.
 • Zamanla ortaya çıkacak ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

A grubu döviz bürosu açma şartları şunlardır:

 • Anonim şirket olarak kurulmalıdır.
 • Anonim şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanı, ”Yetkili Müessese” ibaresini içermelidir.
 • Asgari ödenmiş sermaye tutarı, 5.000.000 TL olmalıdır.
 • Asgari ödenmiş sermaye tutarının onda biri kadar bloke hesabı/teminat verilmelidir.
 • Başvuru ücreti olan 500.000 TL’nin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Şirket ana sözleşmesi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olmamalıdır.

B grubu döviz bürosu açmak ve şartları

B grubu döviz bürosunun faaliyet alanı, A grubuna göre daha kısıtlıdır. Ancak günümüzde genellikle B gurubu döviz büroları açılmaktadır. B grubu döviz bürosunun faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

 • Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.
 • Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.
 • Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak.
 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.
 • Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

B grubu döviz bürosu açma şartları şunlardır:

 • Anonim şirket olarak kurulmalıdır.
 • Anonim şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanı, ”Sınırlı Yetkili Müessese” ibaresini içermelidir.
 • Asgari ödenmiş sermaye tutarı, 1.000.000 TL olmalıdır.
 • Asgari ödenmiş sermaye tutarının onda biri kadar bloke hesabı/teminat verilmelidir.
 • Başvuru ücreti olan 200.000 TL’nin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Şirket ana sözleşmesi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olmamalıdır.

Harika Bir İş Fikri: Kuyumcu Dükkanı Açmak

Döviz bürosu nasıl açılır?

Ülkemizde T.C vatandaşları ve yabancılar döviz bürosu açabilmektedir. Şirkette faaliyet gösterecek olan kişilerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.

 • Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması gerekmektedir.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; faaliyet konusuna aykırı faaliyeti sebebiyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmaması veya genel müdür, yönetim kurulu başkanı, iç kontrol görevlisi ve yönetim kurulu üyesi görevlerinden birinde bulunmamış olması, Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması ve yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramamış olması gerekmektedir.
 • Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
 • Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ile itibara sahip bulunması gerekmektedir.

Karlı İş Fikri: Gümüş Dükkanı Açmak

Döviz bürosu açmak için nereye başvurulur?

Döviz bürosu açmak için T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurulmaktadır.

Süreç şu şekilde işlemektedir: Öncelikle kuruluş izni alınmalıdır. Kuruluş izni alındıktan sonra 90 gün içerisinde faaliyet izni alınmalıdır.

Döviz bürosu kuruluş izni için gerekli belgeler

 • Şirket ana sözleşme taslağı
 • Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin; Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanları
 • Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde faaliyet izni veya şube faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmadığına veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna, Bakanlıkça gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmadıkları ile yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı beyanları
 • Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgeleri
 • Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belge
 • Gerçek kişiler için bu Tebliğin Ek 1’inde, tüzel kişiler için Ek-2’sinde yer alan örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamesi
 • Bakanlıkça gerekli görülecek diğer belgeler

Döviz bürosu faaliyet izni için gerekli belgeler

 • Ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası
 • Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini gösteren belge, (2020 yılı için harç tutarı 44.396,70 TL ve harç her yıl ödenir)
 • Asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını gösteren belge veya aynı tutarda teminat mektubu,
 • A grubu yetkili müesseseler için 500 bin Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge
 • 26. maddede düzenlenen kamera veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun olarak kurulduğunu gösteren belgeler
 • Bakanlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şartları taşıdığına dair bilgi ve belgeler
 • A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına dair yönetim kurulu kararı veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi olarak atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yazılı belge

Yetkisiz döviz alım satım cezası ne kadardır?

Yetkisiz döviz alım satım cezası, mevzuatta çok açık bir şekilde belirtilmiştir:

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50.000 Türk lirasından 250.000 Türk lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulur.

Döviz bürosu ne kadar kazandırır?

Döviz bürosu, yaptığı işlem hacmine göre para kazandırmaktadır. Her bir döviz bürosunun işlem hacmi aynı olmamaktadır.

Döviz bürosunun konumu, oldukça işlek ve cadde üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda döviz bürosunun ne kadar süre faaliyet gösterdiği de kazanca doğrudan etki etmektedir. Uzun yıllardır faaliyet gösteren döviz bürolarının kazancı, yeni açılanlara göre daha fazladır.

Yeni açılan bir döviz bürosu, aylık ortalama 100.000 TL kazanabilmektedir. Uzun yıllar faaliyet gösteren döviz bürolarının bu tutardan çok daha fazla kazandığını ifade etmek mümkündür.

Karlı Yatırım Aracı: Devlet Tahvili Nedir? Nasıl Alınır?

Döviz bürosu nasıl para kazanır?

Döviz bürosu, döviz kuru alım satım farklarından para kazanmaktadır. Döviz kuru alış ve satış farkı sayesinde döviz büroları, yapacağı işlem hacmine göre kazanç elde etmektedir.

Döviz bürosu açma maliyeti 2021 ne kadar?

A grubu döviz bürosu açma maliyeti yaklaşık 1.200.000 TL‘dir. B grubu döviz bürosu açma maliyeti ise yaklaşık 500.000 TL‘dir.

Bu tutarların içerisinde şu giderler yer almaktadır:

 • Başvuru ücreti
 • Bloke hesabı/teminat tutarı
 • Dükkan dekorasyonu, makine ve ekipmanlar

Bu giderler düşünüldüğünde ortalama bu maliyetler söz konusu olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu