İş Fikirleri

Atış Poligonu Açmak için Ne Gerekli? Karlı Bir İş mi?

Günümüzde binlerce iş fikirleri mevcut. Atış poligonu açmak da bu iş fikirleri arasında yer alıyor. Atış poligonu açmak, sürekli cadde ve sokaklarda gördüğümüz iş fikirlerine benzemiyor olabilir. Ancak atış poligonu açmak, gerçekten orijinal iş fikirleri arasında yer alıyor. Ülkemizde oldukça sınırlı sayıda atış poligonu faaliyet göstermektedir. Atış poligonlarına ilginin ise oldukça yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Atış poligonu açma maliyeti için yüksek sermaye gerekmektedir. Özetleyecek olursak, yazımızda atış poligonu açma şartları, atış poligonu açmak karlı bi iş mi, atış poligonu açmak için ne lazım, atış poligonu açmak için gerekli evraklar, atış poligonu açma koşulları nelerdir, KOSGEB atış poligonu desteği var mı vb. konu ve sorular ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, sizler için araştırdığımız atış poligonu açmak iş fikri ile ilgili detaylara geçelim.

Atış poligonu açmak karlı bir iş mi?

Atış poligonu açmak, oldukça karlı bir iş fikridir. Poligonlarda yapılan atışlar için mermi başına ücret alınmaktadır. Atış poligonlarının ücret tarifelerine baktığımızda atış ücret tarifesinin şehirden şehire göre değiştiğini görmekteyiz. Bu da karlılığın faaliyet gösterilecek şehire göre değişkenlik göstereceğini bize anlatmaktadır. Örneğin İstanbul’da mermi başına 5 TL fiyat tarifesi varken Ankara’da bu fiyat, 10 TL’lere kadar çıkabilmektedir. Ancak şunu da belirtelim, atış yapılacak silahın cinsine göre fiyatlar değişebilmektedir. Yerli silah ile atış yapılması durumunda fiyat tarifesi çok daha uygun olabilmektedir. Yerli ve yabancı silahlarda kullanılan mermi farklı olduğu için fiyat tarifesinin farklı olması kaçınılmazdır.

2021 yılı itibariyle mermi fiyatları, mermi cinsine göre değişmekle birlikte ortalama 2,50 TL civarındadır. Poligonlardaki atış fiyat tarifelerine bakıldığında ise karlılığın ortalama %100 ile %150 arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Lüks silahlar ile yapılan atışlarda karlılık, %300’lere kadar çıkabilmektedir.

Her sektörde olduğu gibi atış poligonu açmak durumunda kazancınızın yüksek olabilmesi için yeterli müşteri kitlesine ulaşmanız ve yüksek ciro çekmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, atış poligonu açmadan önce bölge analizi, rakip analizi ve talep analizi yapmalı ya da yaptırmalısınız.

Günümüzde en az erkekler kadar kadınlar da atış poligonlarına ilgi göstermektedir. Son yıllarda baktığımızda atış poligon işletme sayısının giderek artmasını poligonlara olan talebe bağlayabiliriz.

Atış poligonu açma maliyeti 2021 ne kadar?

Atış poligonu açma maliyeti 2021 yılında 500.000 TL ile 1.000.000 TL arasındadır. İnşa edeceğiniz poligonun teknik yeterliliklerine, atış poligonu kapasitesine ve kullanacağınız malzemelere göre bu maliyet değişmektedir. Bu nedenle, tek ve standart bir atış poligonu açma maliyeti bilgisi vermek oldukça zordur. Maliyet konusu, nasıl bir atış poligonu açmak istediğiniz ile ilgili bir konudur. Ortalama maliyetlere baktığımızda düşük sermaye ile atış poligonu açmak mümkün gözükmemektedir.

Atış poligonu açma şartları 2021 nelerdir?

Ülkemizde atış poligonu açma şartları oldukça fazladır. Birçok Bakanlık tarafından açılış ve işleyiş denetimleri söz konusu olacaktır. Bu da oldukça anlaşılır bir durumdur. Her girişimci, atış poligonu açamamaktadır. Belirlenen şartları ve koşulları yerine getiren ve yapılacak denetimler sonucunda izin alabilen işletmeler atış poligonu açabilmektedir. Peki ama atış poligonu açmak için ne lazım? Atış poligonu açma koşulları nelerdir? Atış poligonu açmak için gerekli evraklar nelerdir? Şimdi bu soruların cevaplarını vermeye başlayalım.

Atış poligonu açmak için ne lazım?

Atış poligonu açmak için denetimler şu 3 husus üzerinden yapılacaktır:

 1. Atış poligonu fiziki yapısı
 2. Atış poligonunu açacak olan kişi
 3. Atış poligonu açmak için gerekli evraklar

Bu üç unsur üzerinden başvuru değerlendirilecek ve kuruluş izni verilip ya da verilmeyecektir.

Atış poligonu açma koşulları (Fiziki şartlar)

Atış poligonunda olması gereken bir takım fiziki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, aynı zamanda güvenlik tedbirleridir.

Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80
metre
uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu
uzaklık aranmaz.

Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği
hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının
gerektirdiği özellikte olmalıdır.

Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (I.S.SF.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için
gösterilen asgari ölçüler aranır.

Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina
içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir
kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde
sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.

Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece
eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.

Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması
zorunludur.

Poligonun hacmine göre atış hattında üfleyici, hedef hattında emici havalandırma sistemi
olmalıdır.

Poligon içerisinde kullanılacak malzemeler yanıcı ve barut artıklarını tutacak malzemelerden
yapılmamalıdır.

İlgili Kaynak: Yönetmelik

Atış poligonu açma ön izin belgesi (Başvuru yapacak kişinin soruşturulması)

Atış poligonu açabilmek için ilk olarak İçişleri Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alınmalıdır. Atış poligonu açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler bir başvuru dilekçesi ile Bakanlığa başvurmalıdır. Başvuru dilekçesinde poligon alanının özellikleri, projenin nerede kurulacağına dair bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı onaylı örneğini de dilekçe ekine koymaları gerekmektedir. Bu süreçte hem atış alanının hem de başvuru sahibinin güvenlik araştırması yapılmaktadır.

Sabıka kaydınızın olmaması önemli bir kriterdir. Başvuru sahipleri, hem mali hem de sabıka yönünden incelemeye alınmaktadır.

Atış poligonu açmak için gerekli evraklar 2021

Verilen ön izin belgesi sonrası kuruluş izni almak için evrak ibrazı gerekmektedir. Atış poligonu açmak için gerekli evraklar listesini Bakanlığa ibraz etmeniz gerekmektedir. Evrak süreci oldukça zor ve zahmetlidir. Bunu zaten listeden anlarsınız.

Tabanca atış poligonu için gerekli evraklar listesi:

 • Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir
  belge veya kira sözleşmesi
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
 • Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (I.S.S.F), atış poligonları hakkında genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Spor Genel Müdürlüğünce (Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığınca ) tasdik olunmuş inşaat planı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden poligonun 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı
 • Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge
 • Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu

Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu için gerekli evraklar listesi:

 • Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il
  bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı
 • 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi
 • Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere
  bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları
  gösterir vaziyet planı ve detay planı
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
 • Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki
 • Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (I.S.S.F) atış poligonları hakkındaki
  genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Spor Genel Müdürlüğünce (Atıcılık ve
  Avcılık Federasyonu Başkanlığınca ) tasdik edilmiş planı
 • Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde
  olduğunu veya kiralandığını gösterir belge
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya
  poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna
  dair alınacak kurum yazısı
 • İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
 • İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını
  gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu

Konuyla ilgili güzel bir haber: https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/bir-poligon-nasil-calisir-2145965/

Atış poligonu açmak ile ilgili soru ve görüşlerinizi yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu